MANİSASPOR KULÜBÜ RESMİ WEB SİTESİ
Manisaspor Kulübü Resmi Web Sitesi
Tüzük
 • Kulübün Adı:

Kulübün adı MANİSA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ' dir. 
Renkleri Siyah - Beyaz - Kırmızı'dır.

 • Kulübün Merkezi:

MANİSA

 • Kulübün Amacı:

a)   Manisa gençliğinin bedensel ve ruhsal kabiliyetlerini geliştirmek gençliğin spor yapmasına ön ayak olmak üzere kurulan bir dernektir.

b)   Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ve yetkili kuruluşların yönetmeliklerine göre Manisa Spor Kulübünün katılacağı spor dallarını yönetim kurulu saptar.

c)   Ayrıca yönetim kurulunun saptadığı spor dallarında, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce ve buraya bağlı federasyonlarca tanzim edilecek yarışmalara girmek üzere takımlar kurar, özel müsabakalar tertip eder, tertip edilen yarışmalara katılır.

d)   Yönetim Kurulunun saptadığı spor dallarında gerektiğinde Minik, Yıldız, Gençler ve Kızlar takımlarını kurar.

e)   Yönetmelikler gereği Futbol dalında 2. Ligden düşen profesyonel futbol takımının tekrar profesyonel lige çıktığında profesyonelliğin bütün icaplarını yerine getirir.

f)    Dernek üyelerinin zaruri ihtiyaçlarını karşılamak üzere sandık kurabilir, ayrıca gelir elde etmek ve spor yaptırabilmek amacı ile tesis kurabilir, lokal açabilir.

g) Dernek amacına ulaşmak için ticari şirketler, yatırım ortakları ve vakıflar kurabilir veya kurulmuş ticari şirketler, yatırım ortaklıkları ve vakıflara katılabilir, dayanışma kuruluşları kurabilir, şube açabilir, kurulu ve kurulacak olanlara katılabilir, federasyon, konfederasyon kurabilir veya bunlara katılarak uluslar arası faaliyette bulunabilir, yurt dışındaki sporla ilgili dernek ve kuruluşlara üye olabilir, üyelikten ayrılabilir. Kulübün gelişmesine ilişkin plan ve programlar ile bunları yürütecek profesyonel kadroları kurabilir, Manisaspor isim ve logosunun önde gelmesi koşulu ile sponsorluk anlaşmaları ve isim kullanım hakkı sözleşmeleri yapabilir.
Görsel veya basılı kitle iletişim araçları (Televizyon hariç) kurar, bu gibi kuruluşları işletir ve ya kiraya verebilir, taşınır ve taşınmaz mallar satın alır, satar, kiralar ve kiraya verebilir.

 • Kulübün Üyeleri

a. Asli Üye
b. Fahri Üye

ASLİ ÜYELİK: Aşağıda gösterilen şekil ve şartlarla kulübe üye olan, genel kurula, Seçme ve seçilme hakkına sahip kişilerdir.

FAHRİ ÜYELİK: Kulübe maddi ve manevi yardımcı olan kimselerdir. Fahri üyeler genel kurula katılamaz, oy veremez, aidat yatıramazlar, dilerlerse teberruda bulanabilirler.

 • Üye olabilmenin şekil ve şartları:

Medeni hakları kullanabilme ehliyetine sahip ve on sekiz yaşını bitirmiş bulunan herkes kulübe üye olabilir. Ancak kanunla üye olmaları yasaklananlar ve kulübün amaç ve çalışmalarını benimsemeyenler üye olamazlar.

Kulübümüze üye olabilmek için yazı ile yönetim kuruluna başvurulur, yönetim kurulu en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya reddi karara bağlayıp sonucunu müracaat sahibine bildirir. Kabul ve redde genel kurulun kararı kesindir.

 • Üyelerin Hakları:

Üyeler istediklerinde istifa edebilirler. Asil üyeler aşağıda gösterilen şartları yerine getirmek suretiyle genel kurula katılırlar, seçer veya seçilirler. Her üyenin bir oy hakkı vardır.

 • Üyelikten Ayrılma:

Üyelikten istifa suretiyle her zaman ayrılanabilir. Ayrıca birikmiş aidat borçlarını yönetim kurulunun en az 10 gün, en çok 30 gün içinde ödemesi hakkında yaptığı yazılı tebliğe rağmen ödemeyenler yönetim kurulu kararı kulüpten çıkarılırlar.

Gerek istifa edenler gerekse çıkarılanlar ayrıldıkları tarihe kadar olan üye aidat borçlarını ödemekle yükümlüdürler.

 •  Üye Aidatları

Manisa Spor Kulübü Derneği üyeleri yılda 60,00 YTL. Üye aidatı ödemekle yükümlüdürler. ( Ayda 5,00 YTL. )
 

 • Kulübün Organları:

a. Genel Kurul 
b. Yönetim Kurulu 
c. Denetleme Kurulu
d. Disiplin Kurulu
 

 • Genel Kurul:

İki senede bir Haziran ayında olağan olarak toplanır. Toplantıya daveti yönetim kurulu yapar. Genel Kurul toplantılarına tüm üyeler girebilir.
Genel kurul ayrıca denetleme kurulu veya dernek üyelerinden beşte birinin isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırır. Yönetim kurulu eğer genel kurulu toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya üyelerden birinin isteği üzerine mahalli sulh hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 • Çağrı Usulü:

Yönetim kurulu kulüp tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı olan üyelerden bir liste düzenler. Genel Kurula katılacak üyelere en az 15 gün önceden günü, saati yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek, yazı ile veya elektronik posta göndermek suretiyle toplantıya çağırır.
Bu çağrıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arası bir haftadan az olamaz.
Toplantı başka bir sebepten geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleri belirtilerek toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci ilanı vererek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. 
Genel Kurul bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 • Toplantı Yeri:

Toplantı yeri kulüp merkezinin bulunduğu yerde ve yönetim kurulunun uygun gördüğü bir salonda yapılır. Manisa haricinde hiçbir yerde toplantı yapılamaz.

 

 • Toplantı Yeter Sayısı:

Genel kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin   yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.
İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.  Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı kulüp yönetim ve denetleme kuralları üye sayısı toplamının iki katından az olamaz.

 • Toplantının Yapılış Usulü:

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.  Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.   Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı   yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. 
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. 
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür.  Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.  Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. 
Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. 
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. 
Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 • Toplantıda Görüşülecek Konular:

Genel Kurul toplantısında yalnız gündeme alınan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunanların en az onda birinin isteği üzerine görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 • Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri:

a. Kulüp organlarının seçimi.
b. Kulüp tüzüğünün değiştirilmesi.
c. Yönetim ve denetleme kuralları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi
d. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
e. Kulübün gerektiğinde feshi.
f. Kulüp için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
g. Kulübün federasyona katılması veya ayrılması.
h. Mevzuatla ve kulüp tüzüğünde genel kurulca yapılması belirlenen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

 • Yönetim Kurulu Teşkili:

Yönetim Kurulu 15 asil ve 15 yedek üye olmak üzere Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyelerden boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

 •  Yönetim Kurulunun Çalışması:

Yönetim Kurulu kendi arasından;
a . Başkan
b . İkinci başkan
c . Genel Sekreter
d . Muhasip
e. Veznedar
f . Genel Kaptan
g . Kulüp İdare Amiri ve Bölge Temsilcisi

Yönetim Kurulu her hafta Başkanın belirleyeceği bir günde toplanır. Kulüp başkanının herhangi bir sebepten başkanlıktan ayrılması halinde ilk genel kurul toplantısına kadar ikinci başkan kulüp başkanlığı görevini yapar. Gerekirse Genel Kurul Olağan Üstü toplantıya çağrılır.

 • Yönetim Kurulunun Yetki Dereceleri:

Başkan: Kulüp başkanı yönetim kurulunun da başkanıdır.  Kulübe ait paraların bankalardan çekilmesi veya yatırılmasında veznedar ve muhasiple beraber evrakları imza eder. Transferde sporcu alım satımında yetkilidir.
2. Başkan: Başkanın yokluğunda onun görevlerini yapar.
Genel Sekreter: Kulübün muhaberatını yapar, yönetim kurulu toplantı gündemini hazırlar. Sporcuların lisans işlemlerini tekabül ettirir.
Muhasip: Kulübün muhasebesinden sorumludur.
Veznedar: Kulüp parasını muhafaza eder Kulübün üye aidatlarını toplar. Yönetim Kurulu kararına dayalı evrakı müsbite karşılığı sarfiyat yapar.  Tahsilâtı banka hesabına yatırır, lüzumunda çeker.
Genel Kaptan: Futbol takımının çalışmalarını izler, yarışmalara iştirakini sağlar ve yönetim kuruluna rapor verir.
Kulüp İdare Amiri ve Bölge Temsilcisi: Lokal ve tesislerin bakım ve yarışmalara hazırlanmasından, yatakhane ve lokalde intizamın temininden ve bölge ile yapılacak temasları idari etmekten sorumludur.
Amatör Faaliyetler Yönetmeni: Profesyonel futbol haricinde iştirak edilen bütün amatör spor dallarında ekiplerin kurulmasından, çalışmalarından ve yarışmalara iştirakinden, tesis ve malzeme ihtiyacının temininden yetkili ve sorumludur.

20. Yönetim Kurulunun Görevleri: 
a. Kulübü temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.
b. Kulübe üye kaydetmek.
c. Kulübün gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
d. Kulüp tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
e. Kulübe tesis kazandırmak üzere taşınmaz mal almak, satmak veya ipotek etmek yönetim kurulunun görevleridir.

21. Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanamaması: 
Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye sayısının yarısından aşağıya düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması halinde mahallin sulh hukuk hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu yapmakla görevlendirir.

22. Denetleme Kurulu Teşkili ve Görevleri:
Denetleme Kurulu üç asıl ve üç yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir. Bu kurul dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullerde bir yılı geçmeyen aralıklarla denetleme görevini yapar. Sonuçlarını rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

23. Disiplin Kurulu: 
Genel kurulca seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Aralarından birini başkan seçerler.

24. Disiplin Kurulunun Görevleri: 
Asli üyelerden kulübün gayesine aykırı hareket eden veya bu gayenin gerçekleşmesini engelleyen, kulüpte ikilik çıkaran, faaliyetleri engelleyenler yönetim kurulu kararı ile disiplin kurumuna sevk edilirler. Disiplin kurulu sanık üyelere yazılı müdafaa için beş gün süre verir. Delillerin toplanmasından sonra eylemin ağırlığına göre ihtar, geçici ihraç veya daimi ihraç cezalarından biri verilir. Disiplin kurulu kararına ilk genel kurul toplantısında itiraz edilir. Genel kurul kararı kesindir. Faal sporcular hakkında gereken cezai işlem yönetim kurulu tarafından uygulanır.

25.Kulübün Defterleri:
a. Üye Kayıt Defteri: Kulüp üyeliğine girenlerin kimlikleri, kulübe giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidatları bu deftere yazılır.
b. Karar Defteri: Yönetim kurullarının kararları, tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır, kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.
c. Gelen Giden Evrak Defteri: Gelen ve giden evrak tarih ve numara sırasıyla bu deftere kaydolunur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.
d. Yevmiye Defteri:
e. Büyük Defter:
f.  Envanter Defteri:
Bu defterlerin(d,e,f) tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır
g. Alındı Belgesi Kayıt Defteri:

26. Kulübün Gelirleri Şunlardır:
a. Üye aidatları
b. Kulüpçe tertiplenecek balo, piyango, gösteri, tiyatro, konser gibi faaliyetlerden elde edilecek gelirler.
c. Resmi ve özel müsabaka hasılatları
d. Spor toto gelirleri
e. Diğer gelirler.

27. Kulübün Giderleri Şunlardır:
Kulübün parası Milli Bankalardan birine yatırılır. Veznedar üyenin üzerinde en çok 100.000.YTL bulunabilir. Muhasip veya veznedar acil durumlarda başkanın şifahi muvakkati ile harcama yapabilirler. Deplasmanlarda kafile başkanı mutemetlik görevini ifa eder. Dönüşte üç gün içinde yaptığı harcamalarla ilgili dökümü muhasebeye verir.

28. Tayin ve Mukavele Yapma Yetkisi:
Yönetim kurulu gerektiğinde kulüp işlerini tedvir etmek üzere yeteri kadar müstahdem tayinine yetkilidir.

29. Tüzük değişikliği
Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. 
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'ü'dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.


30. Kulübün Feshi: 
Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. 
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'ü'dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.


31. Tasfiye 
Tasfiye İşlemleri ( Tasfiyenin kapanması için transfer ayının geçmesi şarttır.) 
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında   "Tasfiye Halinde Manisa Spor Kulübü Derneği" ibaresi kullanılır. 
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir.  Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. 
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

32. Derneğin İç Denetimi
Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.  Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.  Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya   bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

33. Derneğin Borçlanma Usulleri      
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.


34. Değişmez Madde
Kulübün ilk ve sonraki kurucuları ile kulübe emeği geçenlerden sağ olanlar üye olup vefat edenler rahmetle anılırlar.

Copyright©2020 MANİSASPOR Kulübü Resmi Web Sitesi
Sitede bulunan yazılı ve görsel içerikler izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.